Statické strukturální analýzy

Poskytujeme lineární, nelineární i kvazistatické výpočty a pevnostní analýzy pro určení
požadované tuhosti, pevnosti, odolnosti a životnosti konstrukcí.

Static Structural Analysis

We provide linear, nonlinear and quasi-static calculations and strength analyzes to determine the
required stiffness, strength, resistance and durability of structures.

Multi-body simulace

Řešíme multibody simulace v oblastech biomechaniky, aktivní a pasivní bezpečnosti vozidel, a také poskytujeme doporučení pro optimalizace podvozků silničních a kolejových vozidel.

Multi-body Dynamics Simulation

We solve multi-body simulations in the area of biomechanics, active and passive safety of vehicles,
and also provide recommendations for optimization of road vehicle chassis and rail vehicle
underframes.

Dynamické analýzy

Řešíme složité dynamické strukturální analýzy na základě FEM simulací jako jsou virtuální
nárazové a pádové zkoušky, exploze a simulace jiných rychlých dějů.

Dynamic Analysis

We solve complex dynamic structural analyses based on FEM simulation such as virtual crash and
drop tests, explosions and simulations of other fast processes.

Pasivní bezpečnost vozidel

Specializujeme se na simulace nárazů, technické výpočty ve vývoji zádržných systémů a
simulace dopadu nárazů s pomocí virtuálních figurín.

Passive Safety of Vehicles

We specialize in crash simulation, technical calculations in the development of restraint systems and
crash impact simulation using virtual dummies.

Optimalizace

V rámci optimalizace konstrukčních částí pomáháme zpevňovat konstrukce, snižovat jejich hmotnost a efektivně využívat materiál.

Optimization

Within the optimization of structural parts we help to strengthen structures, reduce their weight, and
use the material effectively.

CFD a termální analýzy

Analyzujeme a navrhujeme opatření k zefektivnění proudění ve statických i dynamických systémech. Zkoumáme interakce mezi tekutinou a mechanickou konstrukcí a vyhodnocujeme tepelné účinky.

CFD and Thermal Analysis

We analyze and propose measures to streamline flow in static and dynamic systems,
investigate interactions between the fluid and the structures and thermal effects.

Elektromagnetismus

Zkoumáme chování nízko- a vysoko-frekvenčních EM polí, sledujeme interakci s mechanickou konstrukcí, tepelné účinky a u vysoko-frekvenčních polí simulujeme šíření signálu.

Electromagnetics

We investigate the behavior of low and high-frequency EM fields, observe the interaction with mechanical design, thermal effects and for high-frequency EM fields simulate signal propagation.

Specifické služby

Našim zákazníkům dodávíme i dílčí či specifické služby jako je příprava a tvorba modelů pro výpočty, postprocesing konečně-
prvkových analýz, stejně jako odborné poradenství a řešení atypických simulací.

Customer-tailored Services

We also provide our customers with partial or specific services such as model preparation, post-processing, as well as expert consultancy to atypical simulations.

Customizace

Poskytujeme služby zákaznického přizpůsobení pro efektivní využívání CAE nástrojů jako například tvorbu automatizačních scriptů a datové integrace.

Customization

We provide customization services for efficient use of CAE tools such as development of scripts for CAE simulation automation and data integration.

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit odkaz" budete přesměrováni na požadovaný obsah vybraného příspěvku.