CAE simulace a optimalizace

Physics simulation

ALTAIR HYPERWORKS nabízí nástroje pro modelování, analýzy, optimalizace, vizualizace a automatizaci procesů
v oblastech strukturální mechaniky, multi-body simulací, proudění tekutin,
elektromagnetismu a multi-fyziky.

CAE Simulation and Optimization

Physics simulation

ALTAIR HYPERWORKS offers tools for modeling, analysis, optimization, visualization and automation of processes in the
area of structural mechanics, multi-body simulation, fluid dynamics, electromagnetics and multi-physics.

Simulation-driven Design

Simulation-driven Design

Rodina produktů ALTAIR INSPIRE, ALTAIR SIMSOLID a další nástroje se zaměřují zejména na simulace v koncepční fázi návrhu výrobku – obsahuje
aplikace pro statické analýzy, topologické optimalizace, dynamiku těles, simulace
technologických procesů a nástroje pro matematické, fyzikální a systémové modelování.

Simulation-driven Design

Simulation-driven Design

ALTAIR INSPIRE product family and ALTAIR SIMSOLID focus mainly on simulations in the conceptual phase of product design. Set of appliactions includes tools for structural analysis, topology optimization, multi-body dynamics, simulation of
technological processes, and tools for mathematical, physical and system modeling.

Průmyslový design

Inspire Studio: 3D Printed Pen Extreme by Francesco Di Giuseppe

CAID nástroje od Altair umožňují vytvářet kreativní návrhy snadněji, rychleji a s podporou nejširší škály modelovacích a renderovacích metod a technik.

Vyzkoušejte ALTAIR INSPIRE STUDIO – „all-in-one“ řešení pro průmyslové designéry, architekty a kreativní vývojové inženýry.

Industrial Design

Inspire Studio: 3D Printed Pen Extreme by Francesco Di Giuseppe

Altair’s CAID tools make creating creative designs easier, faster, more flexible with help of the widest range of modeling and rendering methods and techniques. Try ALTAIR INSPIRE STUDIO, an all-in-one solution for industrial designers, architects and development engineers.

High-performance Computing

High-performance Computing

ALTAIR PBS WORKS zjednodušuje a automatizuje správu prováděných simulačních úloh, využívání IT infrustruktury, HPC clusterů a cloudu. Řešnim na klíč je pak služba ALTAIR UNLIMITED kombinující poskytnutí IT infrastruktury, nástrojů pro správu úloh, licence HyperWorks a podporu.

High-performance Computing

High-performance Computing

ALTAIR PBS WORKS simplifies and automates the administration of simulation tasks, use of IT infrastructure, HPC clusters
and cloud environment.
The turnkey solution for CAE is ALTAIR UNLIMITED, combining the provision of IT infrastructure, task management tools, HyperWorks licenses and support.

Internet of Things

Internet of Things

ALTAIR SMARTWORKS je platforma pro řešení aplikací na bázi technologií internetu věcí (IoT). Nejen pro aplikace, kdy sledujeme a vyhodnocujeme v kontextu parametry virtuálního modelu a fyzického výrobku (Digital Twins).

Internet of Things

Internet of Things

ALTAIR SMARTWORKS is a platform for dealing with applications based on Internet of Things (IoT) technologies. Not only for
applications where we monitor and evaluate in the context the digital parameters of the virtual
model and physical product (Digital Twins).

Data Analytics & AI

Data Analytics

Řešení ALTAIR pro datovou analytiku s využitím AI: DSML platforma a nástroje pro sběr velkého objemu heterogenních i nestrukturovaných dat, tvorbu pokročilých analýz a predikcí a pro datové vizualizace. To vše v bezkonkurenčně intuitivním uživatelském prostředí pro běžné uživatele.

Data Analytics & AI

Data Analytics

ALTAIR’s AI-powered data analytics solution: a DSML platform and tools for collecting large amounts of heterogeneous and unstructured data, creating advanced analyses and predictions, and for data visualization. All in an intuitive user experience for everyday users.

Altair Partner Alliance

Altair Partner Alliance

Díky partnerské alianci (APA) s dalšími výrobci softwaru, máte možnost využít i desítky dalších nástrojů za použití licenčních jednotek Altair Units. Tedy bez dalších nákladů.

Altair Partner Alliance

Altair Partner Alliance

Thanks to partner alliance (APA) with other software developers you have the opportunity to use
dozens of additional using HyperWorks license units. i.e. without additional costs.

Altair One

Altair One

Platforma ALTAIR ONE sjednocuje přístup k softwarovým aplikacím, výpočetním zdrojům v cloudu a technickou podporu do jednoho prostředí.

Altair One

Altair One

The ALTAIR ONE platform unifies access to software applications, computing resources in the cloud and technical support into one environment.

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit odkaz" budete přesměrováni na požadovaný obsah vybraného příspěvku.