Emulating engineering expertise with AI

Altair / BMW - Customer story: AI zastupuje odborné znalosti vývojářů

Artificial intelligence emulates engineering expertise in BMW. Learn how machine learning technology helps structural optimization in the development of car-body deformation zones.

AI zastupuje odborné znalosti vývojářů

Altair / BMW - Customer story: AI zastupuje odborné znalosti vývojářů

Umělá inteligence zastupuje odborné znalosti. Přečtěte si, jak v BMW technologie strojového učení napomáhá strukturální optimalizaci při vývoji deformačních zón karosérie.

Starco Democratized CAE Wheel Assembly Process with Altair Hyperworks

Developing wheels has always been a big engineering task – manufacturers must meet high performance targets while also meeting budget, material, and environmental requirements. Learn how Altair HyperWorks helped STARCO achieve a 97% reduction in lead time compared to a manual process, resulting in time savings of 800 hours per year.

Starco Democratized CAE Wheel Assembly Process with Altair Hyperworks

Vývoj kol byl vždy velkým inženýrským úkolem – výrobci musí splnit vysoké výkonnostní cíle a zároveň dodržet požadavky na rozpočet, materiál a životní prostředí. Přečtěte si, jak Altair HyperWorks pomohl společnosti STARCO dosáhnout zkrácení doby realizace až o 97 % ve srovnání s ručním procesem. což vedlo k úspoře času 800 hodin ročně.

Altair Startup Program Improves 3d-Printed Structures at Urwahn Bikes

Společnost Urwahn Bikes si zakládá na kvalitě a designu svých kol s 3D tiskem. Přečtěte si, jak program Altair Startup umožnil tomuto výrobci jízdních kol posunout hranici využití materiálu, snížit hmotnost a náklady při zachování tuhosti a dalších okrajových podmínek.

Altair Startup Program Improves 3d-Printed Structures at Urwahn Bikes

Urwahn Bikes is passionate about technology, quality, and design of its #3D-printed bikes. Learn how the Altair Startup program enabled this bicycle manufacturer to push its material usage limit, reducing weight and costs while keeping stiffness and other boundary conditions on target.

Optimalizace uspořádání antény v čelním skle osobního automobilu

Integrace antény do čelního
skla se stala populární kvůli
lepšímu vzhledu a také pro
větší plochu antény, která
zajistí lepší příjem signálu.
Konstruování takových antén
je však komplexní proces
vyžadující schopnost
analyzovat elektromagnetické
interakce mezi tenkými
dielektrickými vrstvami,
tenkými zapuštěnými vodiči a
okolní karosérií.

Optimization of the antenna arrangement in the windscreen of a passenger car

Integrating the antenna into the windshield has become popular for better appearance and also for the larger antenna area to ensure better signal reception. However, constructing such antennas is a complex process requiring the ability to analyse the electromagnetic interactions between thin dielectric layers, thin embedded conductors and the surrounding bodywork.

Optimizing the Layout of Glass Antena at Daimler

Integrating antennas in windscreens has become popular due to the enhanced aesthetics and the increased antenna surface area that enables improved reception. However, the design of such antennas is a complex procedure, requiring the ability to analyze electromagnetic interactions between thinly layered dielectrics, thin embedded wires and the surrounding vehicle body.

Eaton’s Aerospace Group Improves Efficiency and Accuracy in Analyzing Hydraulic Systems with HyperWorks

HyperWorks is a simulation solution for small and large companies that is focused on accelerating development and decision-making. As one of the most comprehensive CAE programs with an open architecture, HyperWorks offers the best in modeling, analysis, visualization, and data management for linear, nonlinear, and optimization tasks. It also offers solutions for a number of other areas, such as fluid flow (CFD) or mechanical system dynamics (MBS).

Odlehčené konstrukce zemědělské techniky umožňuje topologická optimalizace a nové výrobní metody

Společnost Amazone vyvíjí a vyrábí inovativní zemědělské stroje s vysokou úrovní kvality, které umožňují a podporují moderní a ekonomické způsoby zemědělského hospodaření. Aby těchto standardů mohla společnost Amazon dosáhnout a uspět u svých zákazníků, využívá pokročilé vývojové nástroje, procesy a výrobní metody.
Článek publikovaný v časopisu CAD č. 4/2017.

Eaton Aerospace Group achieves better and more accurate analysis of hydraulic systems with HyperWorks

HyperWorks is a simulation solution for small and large companies that is focused on accelerating development and decision making. As one of the most comprehensive CAE programs with an open architecture, HyperWorks offers the best in terms of modeling, analysis, visualization and data management for linear, non-linear and optimization tasks. It also offers solutions for many other areas such as fluid flow (CFD) and mechanical systems dynamics (MBS).

Eaton Aerospace Group s pomocí HyperWorks dosáhla lepšího a přesnějšího analyzování hydraulických systémů

HyperWorks je simulační řešení pro malé i velké společnosti, které je zaměřeno na urychlení vývoje a rozhodování. Jakožto jeden z nejkomplexnějších CAE programů s otevřenou architekturou HyperWorks nabízí to nejlepší z hlediska modelování, analýzy, vizualizace i hospodaření s daty v rámci lineárních, nelineárních a optimalizačních úloh. Také nabízí řešení pro řadu dalších oblastí, jako například proudění tekutin (CFD) či dynamiku mechanických systémů (MBS).

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit odkaz" budete přesměrováni na požadovaný obsah vybraného příspěvku.